Contact us (+ 7 (921) 446-25-10)
×
Texting is available for authorized users.
Please register or log in at the website.
×
Your request for online training has been sent. Cbonds managers will be in touch with you shortly. Thank you!

Obniżenie ratingu kredytowego Deutsche Bank Polska S.A. do BBB-

29 kwiecień 2016 | Cbonds

Agencja ratingowa EuroRating obniżyła poziom ratingu kredytowego nadanego bankowi Deutsche Bank Polska S.A. o jeden stopień do BBB- z BBB. Utrzymana została dotychczasowa negatywna perspektywa ratingu.

UZASADNIENIE
Na obniżenie oceny wiarygodności kredytowej banku wpłynęło m.in. pogorszenie oceny perspektywy wsparcia, na jakie w ocenie agencji polska spółka-córka może liczyć ze strony właściciela, którym jest niemiecka grupa bankowa Deutsche Bank AG. Związane jest to m.in. z pogarszającą się kondycją finansową spółki-matki, która w 2015 roku na poziomie skonsolidowanym odnotowała rekordową stratę netto w wysokości 6,8 mld euro.
Negatywny wpływ na poziom oceny ratingowej Deutsche Bank Polska ma także wprowadzenie przez polski rząd podatku od aktywów instytucji finansowych, który zaczął obowiązywać od lutego b.r. EuroRating ocenia, że banki będą starały się przenieść koszt nowego obciążenia podatkowego na klientów, m.in. poprzez obniżanie oprocentowania depozytów oraz podwyższanie marż udzielanych kredytów. Nie będzie to jednak możliwe w przypadku kredytów udzielonych wcześniej, z ustaloną stałą marżą w całym okresie obowiązywania kredytu. Według agencji nowy podatek będzie więc szczególnie dotkliwy dla banków posiadających duże portfele kredytów o długich terminach spłaty – do których zaliczają się przede wszystkim kredyty hipoteczne.
Tymczasem Deutsche Bank Polska (po połączeniu na początku 2014 roku z Deutsche Bank PBC) należy do grupy banków charakteryzujących się największym udziałem kredytów hipotecznych w łącznym portfelu kredytów, wynoszącym około 75 proc. Kredyty te stanowią przy tym ponad połowę łącznych aktywów banku. EuroRating ocenia, że konieczność odprowadzania potencjalnie przez wiele lat dodatkowego podatku naliczanego od tych aktywów istotnie osłabi zdolność banku do generowania dodatnich wyników finansowych.
EuroRating podkreśla, że sytuację w tym zakresie pogarszają dodatkowo wysokie dopłaty do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, jakie banki muszą wnosić w związku z coraz liczniejszymi przypadkami upadłości instytucji finansowych gromadzących depozyty.

NEGATYWNA PERSPEKTYWA RATINGU
Utrzymanie negatywnej perspektywy ratingu uwzględnia dodatkowe ryzyko dla Deutsche Bank Polska S.A., związane z relatywnie wysokim prawdopodobieństwem wprowadzenia niekorzystnych dla banków regulacji dotyczących przymusowego przewalutowania hipotecznych kredytów walutowych.
Negatywna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating prawdopodobieństwo obniżenia ratingu nadanego bankowi w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy jest obecnie większe niż 1:3.

PODATNOŚĆ NADANEGO RATINGU NA ZMIANY
Pozytywny wpływ na ocenę wiarygodności kredytowej Deutsche Bank Polska S.A. w dłuższej perspektywie mogłoby mieć: wyeliminowanie ryzyka wprowadzenia niekorzystnych regulacji w zakresie przewalutowania hipotecznych kredytów walutowych; istotne zmniejszenie zależności banku od finansowania przez spółkę-matkę; ewentualna poprawa osiąganych przez bank wyników finansowych; a także ewentualne wzmocnienie kapitałowe banku.
Negatywnie na bieżący poziom oceny ratingowej banku wpływałoby: ewentualne dalsze pogarszanie się kondycji finansowej grupy Deutsche Bank; wdrożenie w Polsce restrykcyjnej ustawy obciążającej banki kosztami przewalutowania kredytów hipotecznych; a także pogarszanie się wyników finansowych banku oraz ewentualny spadek wartości współczynników kapitałowych.

DODATKOWA NOTA INFORMACYJNA
Agencja ratingowa EuroRating prowadzi ratingową ocenę ryzyka kredytowego grupy największych polskich banków od 2010 roku. Ratingi te są ratingami niezamówionymi, nadawanymi z własnej inicjatywy agencji, a proces analityczny oparty jest na informacjach publicznie dostępnych. Prezentowany rating jest ratingiem dla emitenta – stanowi ogólną ocenę wiarygodności finansowej ocenianego banku (dotyczy ryzyka kredytowego jego niezabezpieczonych i niepodporządkowanych zobowiązań finansowych).
Agencja EuroRating jest formalnie zarejestrowana przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority – ESMA) jako agencja ratingowa uprawniona do wystawiania ratingów kredytowych na terenie całej Unii Europejskiej (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych) i podlega bezpośredniemu nadzorowi ESMA.
EuroRating posiada status ECAI (zewnętrznej instytucji oceny wiarygodności kredytowej), a nadawane przez agencję ratingi kredytowe mogą być stosowane do celów regulacyjnych przez instytucje finansowe w całej Unii Europejskiej i są równe ratingom wystawionym przez inne agencje uznane przez ESMA, bez terytorialnych lub innych ograniczeń.

Organizacja: Deutsche Bank Polska

Pełna nazwa firmyDeutsche Bank Polska S.A.
Country of riskPolska
Country of registrationPolska
IndustryBanks

Udostępnij:

Similar news:
minimizeexpand
Cbonds is a global fixed income data platform
  • Cbonds is a global data platform on bond market
  • Coverage: more than 170 countries and 250,000 domestic and international bonds
  • Various ways to get data: descriptive data and bond prices - website, xls add-in, mobile app
  • Analytical functionality: bond market screener, Watchlist, market maps and other tools
×