Contact us (+ 7 (921) 446-25-10)
×
Texting is available for authorized users.
Please register or log in at the website.
×
Your request for online training has been sent. Cbonds managers will be in touch with you shortly. Thank you!

Agencja ratingowa EuroRating obniżyła poziom ratingu kredytowego nadanego bankowi Deutsche Bank Polska S.A. o jeden stopień do BB+ z BBB-

28 wrzesień 2016 | Cbonds

Agencja ratingowa EuroRating obniżyła poziom ratingu kredytowego nadanego bankowi Deutsche Bank Polska S.A. o jeden stopień do BB+ z BBB-. Perspektywa ratingu została określona jako negatywna.

UZASADNIENIE
Obniżenie oceny wiarygodności kredytowej Deutsche Bank Polska związane jest z pogorszeniem wewnętrznej oceny agencji wiarygodności finansowej i oceny wsparcia ze strony spółki-matki banku, którą jest niemiecka grupa Deutsche Bank AG.
EuroRating zwraca uwagę na pogarszające się wyniki finansowe niemieckiej grupy bankowej, związane m.in. z dokonywanymi wysokimi odpisami aktualizacyjnymi oraz karami i kosztami prawnymi, które bank ponosi w ostatnich kwartałach. Sytuację w tym zakresie może dodatkowo pogorszyć żądanie amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości zapłaty przez Deutsche Bank AG kary w wysokości 14 mld USD, związanej ze sprzedażą przez bank przed 2008 rokiem toksycznych instrumentów finansowych opartych na kredytach hipotecznych.
Agencja podkreśla, że ewentualna wypłata kolejnej wysokiej kary i kontynuacja generowania przez Deutsche Bank AG strat (po rekordowej stracie z 2015 roku w wysokości 6,7 mld euro) przyczyniałaby się do dalszego osłabienia kondycji finansowej banku, co ma szczególne znaczenie w kontekście niskiego w ocenie agencji wyposażenia banku w kapitał własny w relacji do wartości posiadanych aktywów.
EuroRating zaznacza, że jakkolwiek kondycja własna Deutsche Bank Polska jest obecnie zadowalająca, to polski bank jest w bardzo dużym stopniu uzależniony od finansowania ze strony spółki-matki. Sprawia to, że ewentualne dalsze pogorszenie sytuacji finansowej grupy Deutsche Bank AG, przekładać się będzie w sposób bezpośredni również na wiarygodność kredytową jej polskiej spółki-córki.

NEGATYWNA PERSPEKTYWA RATINGU
Negatywna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating prawdopodobieństwo obniżenia ratingu nadanego bankowi w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy jest obecnie większe niż 1:3.


PODATNOŚĆ NADANEGO RATINGU NA ZMIANY
Negatywnie na bieżący poziom oceny ratingowej Deutsche Bank Polska S.A. wpływałoby: ewentualne dalsze pogarszanie się kondycji finansowej grupy Deutsche Bank AG; ewentualne wdrożenie bardziej restrykcyjnej niż jest to obecnie spodziewane ustawy obciążającej banki kosztami przewalutowania kredytów hipotecznych; a także pogarszanie się wyników finansowych banku oraz ewentualny spadek wartości współczynników kapitałowych.
Pozytywny wpływ na ocenę wiarygodności kredytowej banku w dłuższej perspektywie mogłoby mieć: ewentualna istotna poprawa kondycji finansowej spółki-matki i/lub istotne zmniejszenie zależności polskiego banku od finansowania przez spółkę-matkę; wyeliminowanie ryzyka wprowadzenia niekorzystnych regulacji w zakresie przewalutowania hipotecznych kredytów walutowych; ewentualna poprawa osiąganych przez bank wyników finansowych; a także ewentualne wzmocnienie kapitałowe banku.


DODATKOWA NOTA INFORMACYJNA
Agencja ratingowa EuroRating prowadzi ratingową ocenę ryzyka kredytowego grupy największych polskich banków od 2010 roku. Ratingi te są ratingami niezamówionymi, nadawanymi z własnej inicjatywy agencji, a proces analityczny oparty jest na informacjach publicznie dostępnych. Prezentowany rating jest ratingiem dla emitenta – stanowi ogólną ocenę wiarygodności finansowej ocenianego banku (dotyczy ryzyka kredytowego jego niezabezpieczonych i niepodporządkowanych zobowiązań finansowych).
Agencja EuroRating jest formalnie zarejestrowana przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority – ESMA) jako agencja ratingowa uprawniona do wystawiania ratingów kredytowych na terenie całej Unii Europejskiej (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych) i podlega bezpośredniemu nadzorowi ESMA.
EuroRating posiada status ECAI (zewnętrznej instytucji oceny wiarygodności kredytowej), a nadawane przez agencję ratingi kredytowe (w tym ratingi niezamówione) mogą być stosowane do celów regulacyjnych przez instytucje finansowe w całej Unii Europejskiej i są równe ratingom wystawionym przez inne agencje uznane przez ESMA, bez terytorialnych lub innych ograniczeń.

Organizacja: Deutsche Bank Polska

Pełna nazwa firmyDeutsche Bank Polska S.A.
Country of riskPolska
Country of registrationPolska
IndustryBanks

Udostępnij:

Similar news:
minimizeexpand
Cbonds is a global fixed income data platform
  • Cbonds is a global data platform on bond market
  • Coverage: more than 170 countries and 250,000 domestic and international bonds
  • Various ways to get data: descriptive data and bond prices - website, xls add-in, mobile app
  • Analytical functionality: bond market screener, Watchlist, market maps and other tools
×